© Powered by SiteSpirit

 
newadres_logo.jpg


Help, ik ga leiding geven

Als je begint met leidinggeven...

Bouwcoördinatoren, locatieleiders, waarnemer voor de directeur. Je bent en 'ze' zeggen dat je het in je hebt om ook managementtaken op je te nemen. Dat is fijn om te horen, maar zelf ben je er nog niet zo zeker van. Toch ga je de uitdaging aan en daar sta je dan.....Spannend, uitdagend, je eerste stappen in het leidinggeven. Dit leertraject helpt je om je managementvaardigheden te ontwikkelen die passen bij leerkracht de situatie waarin je op dit moment werkt. Je gaat ook ontdekken of leidinggeven echt iets voor je is.

Aanbod
Lemmenlearning heeft een traject ontwikkeld, dat nauw aansluit bij benodigde vaardigheden als beginnend leidinggevende.

Collins (2004) heeft de ontwikkeling van leidinggevenden getypeerd in 5 niveaus.

Level5: Executive
Level 4: Effective Leader
Level 3: Competent Manager
Level 2: Contributing Team-Member
Level 1: Highly Capable Individual

Het aardige van dit model is, dat we de doelen van dit leertraject kunnen koppelen aan een  realistisch ambitieniveau. Het gaat om leerkrachten die zich als teamlid hebben bewezen en die zich gaan ontwikkelen naar het niveau van de competente manager.

Als je begint als bouwcoördinator is het helemaal niet gek als je onzeker bent over je functioneren in je nieuwe rol. Je bent vooral  'Ik-betrokken' wat inhoudt, dat je vooral betrokken zal zijn op vragen die te maken hebben met 'hoe zaken aan te pakken'. Om ontwikkeling van 'ik-betrokken' naar 'taak- en ander betrokken' mogelijk te maken is het in deze fase van belang gerichte informatie te krijgen en om vaardigheden te leren die je als eerste nodig hebt. Daarom stel ik voor om in dit traject de praktische vaardigheden centraal te stellen. Simpelweg: toegerust zijn om aan de slag te kunnen als bouwcoördinator, locatieleider of waarnemer.

We stellen het volgende traject voor:

Startbijeenkomst

Vooraf schrijven de deelnemers een korte notitie, waarin zij hun ambitie formuleren. Lemmenlearning levert daartoe een format.
In deze bijeenkomst worden leerwensen en ambities gedeeld. Ook wordt het programma samen met de deelnemers afgestemd.

Acht leerbijeenkomsten
Iedere bijeenkomst duurt drie uur.

Bijeenkomst 1: Je rol als leidinggevende.            
Deelnemers leren om zich bewust te zijn van hun rol. We reflecteren op de voetangels en klemmen in de eerste periode van leidinggeven en op de rolverandering van een uitvoerende functie naar een managementfunctie. We oefenen in het jezelf presenteren en de kennismaking met teamleden en ouders.

Bijeenkomst 2: Als de vergadering maar goed loopt
Deelnemers krijgen informatie over hoe een vergadering voor te bereiden en effectief te leiden. Ook wordt geoefend in het voorzitten met verschillende agendapunten. We bereiden een inhoudelijke teamvergadering voor waar actieve werkvormen worden ingezet om iedereen betrokken te houden.

Bijeenkomst 3: Operationeel aansturen      
Als leidinggevende ben je druk bezig om allerlei zaken op te lossen en te regelen. In deze bijeenkomst worden twee vaardigheden geleerd:


  • a. komen tot een oplossing voor een concreet werkprobleem (werken met HKW-vragen: hoe kunnen we ….)            
  • b. het verdelen van werk, het geven van opdrachten en het checken of de opdrachten op tijd worden uitgevoerd.

Bijeenkomst 4: Een goed gesprek is het halve werk…
In deze bijeenkomst leren we verschillende gespreksinterventies te hanteren. We oefenen specifiek in het voeren van oplossingsgerichte gesprekken met collega's. Ook oefenen we in het voeren van een spanningsvol gesprek met een ouder. (Mogelijk zullen we een 'echte' ouder vragen om een deel van de bijeenkomst bij te wonen).

Bijeenkomst 5: Zicht op kwaliteit
Leerkrachtgedrag draagt het meest direct bij aan de opbrengsten van leerlingen. In deze bijeenkomst staan we stil bij kwaliteitsindicatoren die er toe doen (Marzano). We leggen een koppeling met de indicatoren van de inspectie. We oefenen in het uitvoeren van een klassenobservatie. Eén van de deelnemers zal gevraagd worden om een les in beeld te brengen die voldoende stof geeft om feedback te geven.

Bijeenkomst 6: Een goed plan is meer dan van plan…
In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het maken van plannen. De PDCA-cyclus wordt gekoppeld aan de systematiek van schoolplan-jaarplan-jaarverslag. De deelnemers leren om in een overzichtelijk format beleidsvoornemens om te zetten naar concrete doelen en activiteiten (het liefst m.b.v. een echte praktijkcasus van één van de scholen).

Bijeenkomst 7: Teamontwikkeling
In deze bijeenkomst staan we stil bij instrumenten om de ontwikkeling van teams in kaart te brengen. Daarnaast maken de deelnemers kennis met groepsdynamische processen die bijdragen aan de ontwikkeling van teams.

Bijeenkomst 8: Leiding geven als mens                  
In deze bijeenkomst maken deelnemers kennis met gedrag, gewoonten, stijlen en centreringen. Aan de hand van 'de ijsberg' geven de deelnemers elkaar feedback en vindt reflectie plaats op het eigen handelen.                                 

Versterkend leren
Het is de bedoeling, dat tussen de bijeenkomsten opdrachten worden uitgevoerd die het leren vanuit de bijeenkomsten versterken. Van deelnemers wordt daarin het volgende verwacht te ondernemen:
a. maken van een reflectie in de vorm van een verslag of een mindmap van iedere bijeenkomst.
b. uitvoeren van een toepassingsopdracht op de eigen school, waarbij de 'meesters' gevraagd worden om te reflecteren op de toepassing.
c. zoeken naar aanvullende informatie/tools/theorie via internet.

Lemmenlearning levert een map en een format voor verwerking. Deze map vormt het portfolio gedurende het leertraject.

Afronding van het leertraject en afsluitende bijeenkomst
De deelnemers verzamelen feedback bij anderen op een aantal relevante competenties zoals:


  • rolneming
  • resultaatgerichtheid
  • omgaan met ouders
  • effectief vergaderen
  • oplossingsgericht werken
  • aansturing van collega's

De deelnemers maken een verslag van deze feedback.In een afrondende bijeenkomst met presenteren de deelnemers hun portfolio en de feedback die zij gekregen hebben. Op deze bijeenkomst worden de direct leidinggevenden van de deelnemers uitgenodigd.De deelnemers ontvangen een certificaat als minstens 8 van de 10 bijeenkomsten zijn bijgewoond.

5. Coaching en begeleiding
Gedurende het traject kunnen deelnemers via mail of telefoon een beroep op doen op de cursusleider voor coaching en feedback. Uitgangspunt is, dat de deelnemers proactief zijn om alles uit een leertraject te halen wat nodig is voor hun persoonlijk leren.